Op 25 november vond de 90ste Algemene Ledenvergadering van Mifano plaats. Voorzitter Peter Verberne heette iedereen van harte welkom. Hij keek terug maar vooral vooruit.

Volgens de voorzitter was afgelopen jaar in zijn algemeenheid een goed jaar waar weer allerlei activiteiten hebben plaatsgevonden mede dank zij onze vele vrijwilligers.

We mogen concluderen dat het sportief gezien een redelijk succesvol seizoen was. Ons vaandelteam is in de middenmoot geëindigd in de vierde klasse. Hoofdcoach Harold van Doorn was bezig met zijn tweede seizoen maar helaas ontbrak het aan chemie tussen Mifano en Harold. De angst van het bestuur dat het op meerdere gebieden een verloren seizoen zou worden voor de selectie heeft het bestuur doen besluiten om afscheid te nemen van Harold. Medebestuurslid Frank v.d. Vijfeiken is bereid gevonden om het stokje over te nemen. De selectie heeft hier zeer positief op gereageerd.

Ons tweede team heeft zich in de competitie in de reserve tweede klasse goed kunnen handhaven wat op zich een mooie prestatie is. De lagere elftallen hebben overwegend een succesvol jaar gekend.

De jeugdteams en de organisatie erachter doen het de laatste jaren erg goed, er zit duidelijk progressie in de prestaties en organisatie.

De doelstellingen die afgelopen jaar in de jaarvergadering zijn gesteld zijn dan ook voor een deel ingelost. Toch blijven er altijd nog doelstellingen open staan zoals:

  1. het structureel in de derde klasse willen voetballen door het vaandelteam
  2. sponsoring op een hoger plan krijgen. We zijn verheugd te kunnen melden dat vanuit de jeugdcommissie Mandy van Brunschot en Marc v.d. Wijdeven zich ook inzetten voor sponsoring
  3. wij willen er naar toe werken dat Mifano in zijn algemeenheid sportief ook op een nog hoger plan komt. Een belangrijk aspect hierin is om de kwaliteit van de jeugdtrainers nog verder op te voeren. Hiervoor is budget beschikbaar
  4. De accommodatie verder verbeteren.

Mifano heeft altijd een beroep kunnen doen op de vele vrijwilligers, dat is gelukkig nog steeds zo, deze mensen zijn onmisbaar voor de club. Wel zijn er nog posten die nog niet of te mager zijn ingevuld. Zo zijn we onder andere voor de accommodatie nog op zoek naar mensen. Dus mocht zich iemand geroepen voelen ons hiermee te helpen, graag. Verder blijven we continu op zoek naar trainers, scheidsrechters en leiders.

Na zijn inleiding gaf de voorzitter het woord aan secretaris Frank v.d. Putten. Er waren geen ingekomen stukken noch opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag over het afgelopen seizoen. De stukken werden met instemming van de vergadering goedgekeurd en vastgesteld.

Financiën
Toen kreeg penningmeester Arno de Vries de ruimte om de financiële gang van zaken toe te lichten en dat deed hij op zijn kenmerkende deskundige en heldere manier. Maar voordat hij echt ter zake kwam dankte hij de leden van Mifano voor hun belangstelling en medeleven bij het recente overlijden van zijn echtgenote Hetty.

Arno kon melden dat er na het afgelopen boekjaar een positief resultaat kon worden bijgeschreven. Hij meldde dat, om een gunstiger kostenplaatje te krijgen, Mifano was overgestapt op een andere energieleverancier (Gazprom) en een andere provider, te weten KPN. Verder zullen op korte termijn 120 zonnepanelen op het dak van het paviljoen/kleedkamers worden geïnstalleerd. Hiermee zal tachtig procent op de energiekosten worden bespaard.

Na zijn interessante uitleg over het afgelopen jaar presenteerde de penningmeester de begroting, die door de vergadering werd goedgekeurd. De kascommissie, die de financiën beoordeeld, werd dit keer vertegenwoordigd door Tom Dreverman (Ruud Brummans was vanwege werkverplichtingen afwezig). De commissie beoordeelde het werk van Arno als picobello en vroeg om hem decharge te verlenen. De vergadering stemde daar met applaus mee in.

Bestuurssamenstelling

Het hoofdbestuur. Zittend vlnr. Joost Kosman, secretaris; Peter Verberne, voorzitter; Geert van Hoof, ledenadministratie  en Dennis Pennings, voetbaltechnische zaken. Staand vlnr. Peter van Hoek, jeugdvoorzitter; Arno de Vries, penningmeester; Marcel van Hoof, wedstrijdsecretaris; Manou v.d. Linden, nevenactiviteiten en communicatie en René Taal, algemene zaken

Secretaris Frank v.d. Putten is aftredend en niet herkiesbaar. Voor deze functie heeft Joost Kosman zich beschikbaar gesteld. In verband met zijn tijdelijke functie als selectietrainer heeft Frank v.d. Vijfeiken zich teruggetrokken als bestuurslid. René Taal heeft zich beschikbaar gesteld om Frank op te volgen. Beide voorstellen werden door de vergadering aangenomen en de twee aftredende bestuursleden werden bedankt voor hun inspanningen.

Ereblijken
Dit jaar is door onze leden één kandidaat voorgedragen voor een onderscheiding en dat is Peter Althuizen. Misschien is het nog niet voor iedereen duidelijk, maar iedereen binnen onze club kan iemand kan voordragen voor een onderscheiding. De commissie Ereblijken is meer dan happy aanmeldingen hiervoor in ontvangst te nemen.

Peter is op 29 augustus 1996, als zesendertigjarige, lid van Mifano geworden. Hiermee wordt meteen duidelijk dat hij geen lid werd om te voetballen. Hij kwam bij Mifano om, naar wat later blijkt, een breed scala aan vrijwilligerswerkzaamheden te doen. Hij begon in 1996 als leider van E3. In 1999 werd hij lid van de jeugdcommissie en nam de behoorlijk arbeidsintensieve taak van secretaris op zich. Deze functie vervult hij nu, na twintig jaar, nog steeds. Maar Peter deed meer.

  • Vanaf het jaar 2000 is hij een groot aantal jaren scheidsrechter geweest.
  • Daarnaast is Peter al vele jaren gastheer op zaterdag bij de jeugdwedstrijden. Daar is hij elke zaterdag als er gevoetbald wordt vrijwel de hele dag mee bezig. Hij ontvangt de leiders van de jeugdteams, de scheidsrechters, zorgt voor een drankje en coördineert een en ander.
  • Sinds 2012 was hij enkele jaren zeer betrokken bij de organisatie en uitwerking van jeugdtoernooien.
  • En of dat nog niet genoeg is: sinds kort is hij lid van de commissie Ereblijken.

Kortom, een vrijwilliger die zich al bijna 25 jaar intensief inzet voor Mifano. Dit alles gezegd hebbende stelt de niet-complete commissie Ereblijken voor om Peter Althuizen te benoemen tot Lid van Verdienste. En dat advies werd door de vergadering van harte overgenomen. Peter, proficiat.

Hiermee kwam een einde aan de vergadering en vroeg de voorzitter of er nog mensen gebruik wilden maken van de rondvraag. Dat deed alleen erevoorzitter Cor Vreven. Hij zei het geweldig te vinden dat een zo grote vereniging zo mooi loopt zonder noemenswaardige incidenten. Hij gaf een groot compliment aan het bestuur voor hun overgrote aandeel in het realiseren en bewaken van deze gang van zaken en atmosfeer.

De voorzitter dankte de erevoorzitter en de vergadering en sloot de bijeenkomst af.

Foto’s: Jos Lenssen